PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ

 • malé vodní nádrže (rybníky)
 • vodní toky
 • protipovodňová opatření
 • protierozní opatření
 • revitalizace krajiny
 • polní a lesní cesty
 • výsadby zeleně a ÚSES
 • ochrana přírody a krajiny
 • hydrotechnické stavby

NABÍDKA SLUŽEB

 • projektové práce

  • nové stavby - zpracování investičních záměrů (IZ), studií proveditelnosti, dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provádění stavby (DPS), dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), manipulační a provozní řády
  • stávajícístavby - zjednodušená dokumentace stavby (pasport), manipulační a provozní řády
 • inženýrská činnost

  • zajištění územních rozhodnutí, stavebních povolení, povolení k nakládání s vodami, zajištění dalších potřebných rozhodnutí orgánů státní správy (vynětí půdy ze změdělského půdního fondu a pozemků pro plnění funkce lesa, výjimky dle zákona o ochraně přírody a krajiny, apod.),
  • technický a autorský dozor stavby
 • dotace

  • poradenství k možnostem financování z dotací a výběr vhodného dotačního programu.
  • zpracování technických výstupů oprimalizovaných pro daný dotační program (splnění přijatelnosti projektu a v rámci možností maximální bodové ohodnocení)
  • zpracování žádostí o dotace z národních zdrojů vč. administrace dotace v průběhu ralizace až do závěrečného vyhodnocení
  • u evropských dotací - úzká spolupráce s dotačními managery, kterým poskytujeme odborný servis při přípravě žádostí o dotaci a při řízení projektů až do závěrečného vyhodnocení.
  • zaměřujeme se zejména na
   • Operační program Životní prostředí (OPŽP)
   • Operační program rybářství (OPR)
   • Program rozvoje venkova (PRV)
   • Program péče o krajinu (PPK)
   • Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK)
   • Program 129 130 (Podpora na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a vodních nádrží)

Aktuální informace:

 

V současnosti máme kapacitu pro nové projekty. Nejváhejte nás prosím kontaktovat. Náš tým je připraven se vrhnout do práce.

Nabízíme:

projektové práce
inženýrskou činnost
zajišťování dotací

Zaměřujeme se na:

malé vodní nádrže (rybníky)
vodní toky
protipovodňová opatření
protierozní opatření
revitalizace krajiny
polní a lesní cesty
výsadby zeleně a ÚSES
ochranu přírody a krajiny
hydrotechnické stavby