Zde pro Vás zveřejňujeme aktuální informace z oblasti poskytování dotací.

Vyhlášena LXIV. výzva OPŽP pro osu 6

3.2.2015

V programovacím období 2007 -2013 OPŽP zbyly ještě prostředky a byla narychlo vyhlášena LXIV. výzva pro osu 6.

Prostředky lze čerpat mj. na:

rybníky, revitalizace toků, protipovodňová opatření v extravilánu, suché nádrže, protierozní opatření, mokřady, rybí přechody, zeleň v extravilánu, krajinné prvky, podporu biodiverzity, apod.

Důležitá omezení a informace v rámci výzvy:
  • Podání žádostí je do 19. 3. 2015.
  • Malý finanční objem výzvy - např. na oblast podpory 6.4. (akce spojené s vodním režimem krajiny) bylo vyčleněno pouze 200 mil. Kč. Lze proto předpokládat že uspějí jen projekty s vysokým bodovým ohodnocením.
  • Za způsobilé budou považovány pouze výdaje proplacené do konce roku 2015 (resp. cca do konce listopadu, kdy se uzavírá financování). Času je proto žalostně málo. Doporučuji ihned po podání žádostí (bez ohledu zda žádost uspěje) zahájit výběrová řízení na dodavatele. Podle zveřejněného plánu výzev by měla být informace o udělení/neudělení dotace zřejmá v květnu. Dokončení staveb je potřeba plánovat s rezervou, pro případ nepředvídaných zdržení.
S ohledem na časový pres považuji za smysluplné žádat o dotaci pouze na projekty, které:
  • mají již zpracovanou a kvalitní projektovou dokumentaci pro stavební řízení nebo realizaci
  • mají vydané stavební povolení (nebo územního rozhodnutí u akcí nevyžadující SP)
  • jedná se o menší záměry, jejichž realizace je zvládnutelná do 4 měsíců

Teoreticky lze žádat i na projekty rozestavěné nebo dokončené. Předpokladem je, že bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele v souladu s podmínkami OPŽP a výběrové řízení bylo zahájeno po 1. lednu 2007.

V případě, že máte zájem o zpracování žádosti o dotaci nebo jakékoliv upřesňující informace, budeme rádi, když se na nás obrátíte.

Zveřejněna 7. verze Operačního programu životní prostředí (OPŽP) pro období 2014-2020 a předpokládaný plán výzev v roce 2015.

16.1.2015

Informace z aktuálních dokumentů jsou zatím ještě stále velice obecné. Přesto dle předpokládaného plánu výzev by první výzvy měly být již v březnu 2015. Pokud máte zájem o spolupráci při podání žádosti o dostaci, tak budeme rádi, když nás oslovíte co nejdříve. Do březnové výzvy lze u stavebních akcí uvažovat o podání žádosti, pokud již máte rozpracované nebo dokončené technické dokumentace (a ideálně i stavební povolení).

Z oblastí, kterými se zabýváme, půjdou dotace na:

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

(Např. zprůtočnění koryt v intravilánech, rozlivy v extravilánech, vodní díla sloužící protipovodňové ochraně, zadržování a zasakování srážkových vod z intravilánu, povodňové plány, protipovodňové studie.)

KRAJINOTVORNÁ A REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ A PODPORA BIOTOPŮ

(Např. revitalizace a renaturace toků, výsadby, podpora krajinných prvků, protierozní ochrana, tvorbu biotopů, rybí přechody apod. Ač to není výslovně uvedeno, lze vyvodit, že financovat by se měly dát i rybníky a vodní nádrže s krajinotvornou funkcí.)

Zásadní změna oproti minulosti je, že příjemci již nejsou fyzické osoby nepodnikající. Naopak přibyly podnikatelské subjekty, vč. fyzických osob podnikajících. Zůstávají obce, neziskovky, aj.

Aktuální informace:

 

V současnosti máme kapacitu pro nové projekty. Nejváhejte nás prosím kontaktovat. Náš tým je připraven se vrhnout do práce.

Nabízíme:

projektové práce
inženýrskou činnost
zajišťování dotací

Zaměřujeme se na:

malé vodní nádrže (rybníky)
vodní toky
protipovodňová opatření
protierozní opatření
revitalizace krajiny
polní a lesní cesty
výsadby zeleně a ÚSES
ochranu přírody a krajiny
hydrotechnické stavby