PROJEKCE

Návesní rybník v Přišimasech
- vypracování zjednodušené projektové dokumentace (pasport stavby)
- vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP)
Pasport historického vodního díla slouží jako podklad pro vydání povolení k nakládání s vodami. DSP řeší nový vtokový objekt, opěrné návodní zdi, odbahnění a opravy vodního díla
Zadavatel – obec Přišimasy
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth ve spolupráci s Ing. Jiřím Sovinou, Ph.D.

Tůně "Pod Zbábou“
- vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR)
- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Projekt obsahuje návrh dvou neprůtočných tůní s možností částečného vypuštění regulačním objektem a výsadby dřevin.
Zadavatel - město Bakov nad Jizerou
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth a Bc. Milan Kubín ve spolupráci s Ing. Jiřím Sovinou, Ph.D.

Rybí přechod na Lobezském potoce, k.ú. Vítkov u Sokolova
- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Rybí přechod byl navržen jako bypass v pravém břehu
zadavatel - KUBÝ s.r.o., investor - AVESING s.r.o.
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth ve spolupráci s Ing. Robertem Kubím

Rybník Horní a Dolní, k.ú. Černičí
- vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP)
Jedná se rekonstrukci a odbahnění stávajícího rybníka Horní a výstavbou nového rybníka Dolní.
zadavatel a investor stavby – Ing. Ludvík Veselý
Vypracoval Ing. Jan Neuwirth ve spolupráci s Ing. Jiřím Sovinou, Ph.D.

Naučná stezka z Všeradic do Litně
- vypracování projektové dokumentace pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí (OPŽP)
Projekt řeší návrh nové naučné stezky.
Zadavatel – Obec Všeradice
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth

Revitalizační, protipovodňová a protierozní opatření v obci Dobříkov
- vypracování investičního záměru (IZ)
- vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR)
V ploše povodí byly navrženy svodné průlehy, které chrání intravilán před plošným odtokem z polí a byla dále navržena revitalizace zatrubněného toku, vč. nového propustku pod silnicí.
Zadavatel - DAPHNE ČR - Institut aplikované ekologie, investor stavby - Obec Dobříkov
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth ve spolupráci s Ing. Jiřím Sovinou, Ph.D.

Přehrážka na toku v Jílovém u Prahy
- vypracování investičního záměru (IZ)
- vypracování dokumentace pro územní řízení (DUR)
- vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP)
Projekt řeší novou vodní plochu na zahradě investora, vzdutí zajištěno jezovou přehrážkou, součástí je návrh malé vodní elektrárny s historickou francisovou turbínou.
Zadavatel - Mgr. Helena Půlpánová
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth ve spolupráci s Ing. Jiřím Sovinou, Ph.D.

Více-funkční revitalizace údolnice bezejmenného toku v Křenicích
- vypracování studie
Studie slouží jako podklad pro jednání s orgány st. správy a vlastníky pozemků, návrh obsahuje revitalizací toku, tvorbou tůní, retenčních přehrážek v údolnici, ozelenění údolnice a zpřístupnění plochy veřejnosti.
Zadavatel - obec Křenice
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth

Protierozní terénní úprava na farmě Levín
- vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR)
Projet řeší protierozní ochranu svažitého pozemku.
Zadavatel - Václav Pěnkava
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth ve spolupráci s Ing. Jiřím Sovinou, Ph.D.

Revitalizace suchého poldru Roztylského potoka
- vypracování studie ozelenění
zadavatel - KUBÝ s.r.o.
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth

Rybníček Kačaba
- vypracování zjednodušené projektové dokumentace (pasportu stavby)
Jedná se o pasport historického vodního díla jako podklad pro vydání povolení k nakládání s vodami.
Zadavatel - Pavel Svoboda
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth ve spolupráci s Ing. Jiřím Sovinou, Ph.D.

Oprava a odbahnění rybníku v Radlicích
- vypracování projektové dokumentace pro ohlášení udržovacích prací
Projekt řeší odbahnění a opravy vodní nádrže.
Zadavatel - Obec Barchovice
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth a Bc. Milan Kubín ve spolupráci s Ing. Jiřím Sovinou, Ph.D.

Rybník v Přemyšlení
- vypracování zjednodušené projektové dokumentace (pasport stavby)
- vypracování manipulačního řádu vodního díla (MŘ)
- vypracování projektové dokumentace pro ohlášení udržovacích prací
Projektově řešená legalizace historického vodního díla a ohlášení odbahnění rybníka
Zadavatel – SARA CZ s.r.o.
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth

Mlýnský rybník na Smolnickém potoce
- vypracování investičního záměru (IZ)
- vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR)
projekt řeší obnovu vodní nádrže o zatopené ploše cca 1 ha v místě historicky zaniklého rybníka, součástí návrhu je také malá vodní elektrárna na principu vodního kola.
Zadavatel – Roman Říčař
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth ve spolupráci s Ing. Jiřím Sovinou, Ph.D.

Obnova Malého rybníka v Černínu
- vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR)
Zadavatel a investor stavby – Zbyněk Ryba
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth a Bc. Milan Kubín ve spolupráci s Ing. Jiřím Sovinou, Ph.D.

Dodatečné povolení probíhající revitalizace bývalé pískovny Soutice
- vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR)
Zadavatel - Václav Pěnkava, investor terénní úpravy – obec Soutice
Vypracoval - Ing. Jan Neuwirth a Bc. Milan Kubín ve spolupráci s Ing. Jiřím Sovinou, Ph.D.

Malá vodní elektrárna, Starý mlýn Byšice
- vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP)
Návrh MVE s Bankiho turbínou usazenou v podzemní šachtě, přívod vody z mlýnského náhonu.
Zadavatel – Jan Vozáb
Vypracoval – Ing. Jiří Sovina, Ph.D.

Obnova lesní cesty Barochovka
- vypracování projektové dokumentace pro ohlášení udržovacích prací
Projekt opravy stávající lesní cesty.
Zadavatel - AidWood spol. s.r.o.
Vypracoval - Ing. Jiří Sovina, Ph.D. a Bc. Milan Kubín

Fontány v Sadech Bedřicha Smetany
- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Projekt řeší závlaha a odvodnění, hydrotechnické a stavební řešení provozu tří fontán.
Zadavatel – město Ústí nad Labem
Vypracoval - Ing. Jiří Sovina, Ph.D.

Lokalita pro 20 RD, Kolín – Štítary
- vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR)
- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Projektové dokumentace řešící návrh nové místní komunikace, vodovod, kanalizaci a STL plynovod pro rodinné domy.
Zadavatel - ROBOINVEST, s.r.o.
Vypracoval - Ing. Jiří Sovina, Ph.D.

Přeložka toku s následnou revitalizací v obci Třemblaty
- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Přeložka toku, navržená jako nové přírodě blízké koryto.
Zadavatel - UNICEN, s.r.o., investor – Jiří Eliáš
Vpracoval - Ing. Jiří Sovina, Ph.D.

Rekonstrukce Městského rybníka
- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Projekt sdruženého objektu a dalšího bezpečnostního přelivu
Vypracoval - Ing. Jiří Sovina, Ph.D.
Zadavatel – Planá u Mariánských lázní

Obnova lesních cest, Brnířov
- vypracování projektové dokumentace pro ohlášení udržovacích prací
Projekt opravy stávajících lesních cest.
Zadavatel - AidWood spol. s.r.o.
Vypracoval - Ing. Jiří Sovina, Ph.D. a Bc. Milan Kubín

Areál pro 14 RD Rostoklaty „U křížku“
- vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR)
- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Projektové dokumentace řešící návrh nové místní komunikace, vodovodu, tlakové splaškové kanalizace a veřejného osvětlení pro rodinné domy.
Zadavatel - UNICEN, s.r.o., investor - LAP Invest, s.r.o.
Vypracoval - Ing. Jiří Sovina, Ph.D.

Rekonstrukce vodní nádrže Tálín
- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Projekt řeší rekonstrukci technických prvků nádrže s důrazem na estetické provedení. Součástí též návrh lávky pro pěší, která byla povolována samostatně jako dopravní stavba
Zadavatel - obec Tálín
Vypracoval - Ing. Jiří Sovina, Ph.D.

Zahradní jezírko, R. Dvojdům DABL3 – Pyšely, Zaječice, p.č.: 5/4
- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Zahradní jezírko na zahradě soukromého investora
Zadavatel - UNICEN, s.r.o.
Vypracoval - Ing. Jiří Sovina, Ph.D.

Prodloužení vodovodního řadu „A“ v obci Vrchovany u České Lípy
- vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR)
- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Zadavatel – Obec Vrchovany
Vypracoval - Ing. Jiří Sovina, Ph.D.

Rekonstrukce rybníka Junčáku
- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Rekonstrukce vodní nádrže vč. nového návrhu sdruženého objektu.
Zadavatel - UNICEN, s.r.o., investor - Obec Psáry
Vypracoval - Ing. Jiří Sovina, Ph.D.

Rekonstrukce rybníka Junčáku
- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Rekonstrukce vodní nádrže vč. nového návrhu sdruženého objektu.
Zadavatel - UNICEN, s.r.o., investor - Obec Psáry
Vypracoval - Ing. Jiří Sovina, Ph.D.

Studie polních cest v k.ú. Ptýrov
- vypracování historické analýzy polních cest v řešeném území, analýza majetkových poměrů a návrh možné realizace sítě polních cest
Zadavatel - obec Ptýrov
Vypracoval - Ing. Jiří Sovina, Ph.D. a Bc. Milan Kubín

Aktuální informace:

 

V současnosti máme kapacitu pro nové projekty. Nejváhejte nás prosím kontaktovat. Náš tým je připraven se vrhnout do práce.

Nabízíme:

projektové práce
inženýrskou činnost
zajišťování dotací

Zaměřujeme se na:

malé vodní nádrže (rybníky)
vodní toky
protipovodňová opatření
protierozní opatření
revitalizace krajiny
polní a lesní cesty
výsadby zeleně a ÚSES
ochranu přírody a krajiny
hydrotechnické stavby